Yüksel Günay: Tabloya bakıp endişeleniyorlar

Yüksel Günay: Tabloya bakıp endişeleniyorlar

Fe­ner­bah­çe Yük­sek Di­van Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gü­nay, Be­şik­taş ve Ga­la­ta­sa­ray ka­na­dın­dan Sa­rı-La­ci­vert­li ca­mi­aya ge­len eleş­ti­ri­ler için böy­le ko­nuş­tu. “Yo­lu­mu­za de­vam edi­yo­ruz. Dik­ka­te alır­sa­nız bu du­rum ta­kı­ma yan­sır” de­di

Be­şik­taş ile 3-3 be­ra­be­re kal­ma­sı­na kar­şın, en ya­kın ra­ki­bi Ka­sım­pa­şa ile 7 pu­an­lık far­kı ko­ru­ma­yı ba­şa­ranFen­er­bah­çe’de ca­mi­a ola­rak ke­yif­ler ye­rin­de. An­cak Be­şik­taş yö­ne­ti­mi­nin der­bi­nin ha­ke­mi Cü­neyt Ça­kır’dan duy­du­ğu ra­hat­sız­lık ve Ga­la­ta­sa­ray ka­na­dın­da Fe­ner­bah­çe’ye yö­nel­ti­len çe­şit­li eleş­ti­ri­ler dik­kat çe­ki­yor.

Fe­ner­bah­çe Yüksek Di­van Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yük­sel Gü­nay, Sa­rı-La­ci­vert­li­le­re yö­nel­ti­len eleş­ti­ri ok­la­rı için ko­nuş­tu. Bunların son haf­ta­lar­da art­tı­ğı­na dik­kat çe­ken Yük­sel Gü­nay “De­mek ki pu­an tab­lo­su­na gö­re ra­kip­le­ri­miz­de bir en­di­şe var. Baş­lı­yor­lar ‘Önü­müz ke­si­li­yor’ ko­nuş­ma­la­rı­na. Şam­pi­yon ta­mam­la­nan 2010-11 se­zo­nun­un ar­dın­dan, 3 Tem­muz sü­re­ci, Av­ru­pa’dan men ce­za­la­rı gi­bi olay­la­rı ya­şa­dık­tan son­ra Fe­ner­bah­çe en iyi dö­ne­mi­ni ge­çi­ri­yor. 3 Tem­muz’dan son­ra 1 gol­le şam­pi­yon­luk kay­bet­tik. Bu­nu he­sap eden yok” de­di.

Herkes kendi bahçesinde…

“Biz yolumuza devam ediyoruz” diyen Günay “Fenerbahçe’ye yapılan eleştirileri dikkate almı- yoruz. Herhangi bir tehlike arz etmiyor. Onları dikkate alırsanız oturup konuşacaksınız, takımınıza yansıyacak, futbola yansıyacak… Yansıtmamaya çalıştık. Bunda da başarılı oluyoruz. Fenerbahçe’de herkes ne yaptığını ve ne yapacağını biliyor. Kim kimin önünü kesiyor onu söylesinler. Herkes kendi bahçesinin önüne baksa daha doğru olmaz mı” şeklinde konuştu.

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort