Yabancılarımız fark attı!

Yabancılarımız fark attı!

Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, lig­de bu se­zon yap­tık­la­rı 15 maç­ta ra­kip fi­le­le­ri tam 37 kez ha­va­lan­dır­dı.

Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, lig­de bu se­zon yap­tık­la­rı 15 maç­ta ra­kip fi­le­le­ri tam 37 kez ha­va­lan­dır­dı. Gol­le­rin sa­de­ce 5′i yer­li­ler­den ge­lir­ken ya­ban­cı­lar 32 gol bul­du. Gol at­ma ora­nı yüz­de 86.4 olan Fe­ner’in ya­ban­cı­la­rı di­ğer 3 bü­yük­lerin ya­ban­cı­ oyuncularına fark attı.

Spor To­to Sü­per Lig’de­ki 15. ma­çı­nı ön­ce­ki gün Ak­hi­sar Be­le­di­ye ile oy­na­yan ve mü­ca­de­le­yi 4-0 ka­za­nan Fe­ner­bah­çe bu se­zon ra­kip­le­ri­ne kar­şı ya­ka­la­dığı ra­kam­sal üs­tün­lük­ler­le de gün­de­me dam­ga vu­ru­yor. Son ga­li­bi­yet­le pu­anı­nı 38 ya­pan ve se­zo­nun ilk ya­rı­sı­nı li­der bi­tir­me­yi ga­ran­ti­le­yen Sa­rı-La­ci­vert­li­ler’in şu ana ka­dar ra­kip fi­le­le­re gön­der­di­ği gol sa­yı­sı ise 37. Fe­ner­bah­çe hem pu­an ola­rak hem de at­tı­ğı gol sa­yı­sı ola­rak ar­ka­sın­dan ge­len ta­kip­çi­le­ri­nin önün­de yer alı­yor.

Golleriyle sırtlıyorlar

Sa­rı-La­ci­vert­li­ler’de dik­kat çe­ken bir baş­ka özel­lik ise ya­ban­cı oyun­cu­la­rı­nın sko­ra yap­tı­ğı göz­le gö­rü­lür kat­kı. Fe­ner­bah­çe’de yer­li oyun­cu­lar 5 gol atar­ken ya­ban­cı­la­rın gol sa­yı­sı ise 32′yi bul­du. Skor bul­ma­da ya­ban­cı­lar yüz­de 86.4 gi­bi bir oran ya­ka­la­dı. Türk­ler ise yüz­de 13.6′da kal­dı. Bu ra­kam­lar di­ğer 3 bü­yü­ğü de ge­ri­de bı­rak­tı. Ga­la­ta­sa­ray’ın ya­ban­cı­la­rı­nın gol ora­nı yüz­de 52.4,Be­şik­taş ve Trab­zons­por’un yüz­de 60 ol­du.

 

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort