Uzun sözleşmede ilk sene başarı yok

Uzun sözleşmede ilk sene başarı yok

Fe­ner­bah­çe’nin lig­de­ki müt­hiş gra­fi­ği Er­sun Ya­nal’ın söz­leş­me­si­nin uza­tıl­ma­sı­nı gün­de­me ta­şı­dı. Bir­çok oto­ri­te uzun sü­re­li im­za atıl­ma­sı yö­nün­de gö­rüş bil­dir­di. Ancak tarih ilginç bir gerçeğe işaret ediyor. 

Er­sun Ya­nal‘ın ge­li­şiy­le ye­ni bir ha­va ya­ka­la­yan Fe­ner­bah­çe, ilk ya­rı­yı li­der bi­tir­me­yi ga­ran­ti­le­di. Bir­lik­te­lik, uyum, ka­zan­ma hır­sı yıl­lar son­ra is­te­nen se­vi­ye­ye ulaş­tı. 15 haf­ta­da 37 gol atı­lır­ken, 103 gol­le bu alan­da re­kor kı­rı­la­rak şam­pi­yon olu­nan 1988-89 se­zo­nu­nun ge­çi­lip ge­çi­le­me­ye­ce­ği gün­de­me gel­di. Ca­mi­ada ise Ya­nal ile uzun sü­re­li söz­leş­me im­za­lan­ma­sı ko­nu­su ku­lis­ler­de ko­nu­şul­ma­ya baş­lan­dı. Ya­nal’ın Fe­ner­bah­çe­si, şam­pi­yon­luk yo­lun­da emin adım­lar­la iler­ler­ken, tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­nın uzun sü­re­li söz­leş­mey­le is­tik­ra­rı ya­ka­la­ma­sı du­ru­mun­da ku­lüp­te ef­sa­ne ha­li­ne ge­le­bi­le­ce­ği de dil­len­di­ri­li­yor. Pe­ki ya­kın geç­miş­te, Av­ru­pa’nın önem­li ku­lüp­le­rin­de 10 yıl ve üze­rin­de ça­lı­şa­rak ba­şa­rı­dan ba­şa­rı­ya ko­şan tek­nik di­rek­tör­le­rin per­for­man­sı na­sıl?

TEK iSTiSNA TRAPATTONi

Ara­la­rın­da 27 yıl Manc­hes­ter Uni­ted’ı ça­lış­tı­ran Alex Fer­gu­son, 17 yıl­dır Ar­se­nal’de gö­rev alanAr­se­ne Wen­ger‘in de yer aldığı dev isim­le­rin ilk se­ne­le­rin­de şam­pi­yon ola­ma­ma­la­rı dik­kat çe­ki­yor. Buna tek is­tis­na ise 13 se­ne ça­lış­tırdı­ğı Ju­ven­tus’la ilk se­ne­sin­de şam­pi­yon­luk ipi­ni gö­ğüs­le­yen Gio­van­ni Tra­pat­to­ni. İş­te yakın geçmişte Av­ru­pa’nın bir ta­kı­mı en uzun sü­re ça­lış­tı­ran ün­lü tek­nik adam­la­rı:

Alex Ferguson

Ku­lü­bü: Manc­hes­ter Uni­ted

Gö­rev sü­re­si: 1986-2013

Ba­şa­rı­la­rı: 13 lig şam­pi­yon­lu­ğu, 5 Federasyon Ku­pa­sı, 4 Lig Ku­pa­sı, 10 Com­mu­nity Shi­eld, 2 Şam­pi­yon­lar Li­gi, 1 Ku­pa Ga­lip­le­ri Ku­pa­sı, 1 UE­FA Sü­per Ku­pa­sı, 1 In­ter­con­ti­nen­tal Cup, 1 Ku­lüp­ler Dün­ya Ku­pa­sı.

4 Alex Fer­gu­son’un ilk se­zo­nu olan 1986-87 se­zo­nun­da Manchester Uni­ted li­gi 11′in­ci bi­tir­miş­ti…

Bill Shankly

Kulübü: Liverpool

Görev Süresi: 1959-1974

Başarıları: 3 Lig Şampiyonluğu, 1 İkinci Lig Şampiyonluğu, 2 FA Kupası, 4 Charity Shield, 1 UEFA Kupası

4 Shankly’nin göreve geldiği 1959-60 sezonunda Liverpool ikinci ligdeydi. Kırmızılar yılı lig 3′üncüsü olarak tamamlamış, üst lige çıkamamıştı…

Arsene Wenger

Kulübü: Arsenal

Görev Süresi: 1996-

Başarıları: 3 lig şampiyonluğu, 4 FA Kupası, 4 Community Shield

4 Wenger’in göreve geldiği 1996-97 sezonunda ligi 3. bitirmişti.

Miguel Munoz

Kulübü: Real Madrid

Görev Süresi: 1958-1974

Başarıları: 9 lig şampiyonluğu, 2 Kral Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Intercontinental Cup

Munoz’un başarıdan başarıya koşturduğu Real Madrid’de 1958-59 sezonunda şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona’ya kaptırmıştı.

Giovanni Trapattoni

Kulübü: Juventus

Görev Süresi: 1976-1986, 1991-1994

Başarıları: 6 lig şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kupa Galipleri Kupası, 2 UEFA Kupası,  1 Süper Kupa, 1 Intercontinental Cup

4 Trapattoni 1976-1977 sezonunda takımını şampiyonluğa ve UEFA Kupası’nda zafere taşıdı. Avrupa’nın devlerinde 10 yıl ve üzerinde görev alan isimler arasında göreve geldiği gibi başarılı olan tek hoca oldu.

Guy Roux

Kulübü: Auxerre

Görev Süresi: 1964-2000

Başarıları: 1 lig şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası, 1 Intertoto Kupası, 2 Delle Alpi Kupası, 1 ikinci lig     şampiyonluğu 4  3′üncü ligden aldığı takımı Fransa şampiyonluğuna kadar taşıyan Roux da ilk sezonunda başarı elde edememişti.

 

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort