“Şampiyonluğa doğru dev bir adım daha attık”

“Şampiyonluğa doğru dev bir adım daha attık”

Fenerbahçe’nin Çaykur Rize’yi, geriden gelerek son dakikalarda bulduğu golle yıkması teknik direktör Ersun Yanal’ı memnun etti. Büyük coşku yaşanan soyunma odasında tecrübeli hocanın “Şampiyonluğa doğru dev bir adım daha attık” sözleri yankılandı.

Çe­ki­ne­rek git­ti­ği Çay­kur Ri­zes­por dep­las­ma­nın­da 83’ün­cü da­ki­ka­da Pi­er­re We­bo’nun at­tı­ğı gol­le 3 pua­nı ko­pa­ran Fe­ner­bah­çe’de maç son­ra­sı bü­yük coş­ku ya­şan­dı. Fut­bol­cu­lar 1-0’lık ye­nil­gi­den 2-1’lik skor­la ge­len ga­li­bi­ye­ti do­ya­sı­ya kut­lar­ken, ge­ce­nin en ke­yif­li is­mi tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal’dı.

Tek tek kutladı

Tec­rü­be­li tek­nik adam, va­kit kay­bet­me­den git­ti­ği so­yun­ma oda­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da alı­nan 3 pua­nın öne­mi­ne de­ği­nir­ken tüm oyun­cu­la­rı­nı tek tek kut­la­dı. 90 da­ki­ka bo­yun­ca, özel­lik­le de mağ­lup du­rum­day­ken gös­te­ri­len di­renç­ten çok mem­nun kal­dı­ğı­nı ifa­de eden Ya­nal, söz­le­ri­ni “Al­dı­ğı­mız bu ga­li­bi­yet­le şam­pi­yon­lu­ğa doğ­ru dev bir adım da­ha at­tık. Yo­lu­mu­za bu inanç­la de­vam ede­lim” de­di. Ho­ca­la­rı­nın bu söz­le­ri üze­ri­ne Sa­rı-La­ci­vert­li fut­bol­cu­la­rın coş­ku­su bir kat da­ha art­tı.

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort