Ligde en golcü stoperler Fenerbahçe’de

Ligde en golcü stoperler Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, 3 stoperi Egemen, Alves ve Yobo’nun ayağından toplam 5 gol buldu. Bu mevkide oynayan isimler Kartal’da 4, Fırtına’da 2, Aslan’da ise 1 gol atabildi.

Gol açı­sın­dan ol­duk­ça be­re­ket­li bir se­zon ya­şa­yan Fe­ner­bah­çe ilk 18 haf­ta so­nun­da ra­kip fi­le­le­ri tam 45 kez sar­sa­rak bu alan­da zir­ve­yi kim­se­ye kap­tır­ma­dı. Ta­kı­mın gol yü­kü­nü top­lam­da 31 go­lün al­tı­na im­za­sı­nı atan Sow (9), Emenike (8), Kuyt (7) ve We­bo (7) çe­ki­yor. An­cak Ka­nar­ya’nın sa­vun­ma­cı­la­rı da at­tık­la­rı top­lam 5 gol­le ta­kım­la­rı­na bü­yük kat­kı sağ­la­dı.

Hep­si Kon­ya’yı av­la­dı

Sa­rı-La­ci­vert­li­le­rin 2 sto­pe­ri Al­ves ve Ege­men’in lig­de 2′şer go­lü bu­lu­nu­yor. Ra­kip ağ­la­rı sar­san bir di­ğer sa­vun­ma­cı ise 1 go­lü bu­lu­nan Yo­bo. Bu 3 is­min or­tak nok­ta­sı ise Tor­ku Kon­ya ağ­la­rı­na 1′er gol at­ma­la­rı. Yo­bo li­gin ilk haf­ta­sın­da Ye­şil-Be­yaz­lı­lar’a 3-2 mağ­lup ol­duk­la­rı maç­ta Fe­ner­bah­çe’nin ilk go­lü­nü at­mış­tı. Al­ves ile Ege­men ise ön­ce­ki gün Ka­dı­köy’de 2-1 ka­zan­dık­la­rı maç­ta bu se­vin­ci ya­şa­mış­tı.

Öte yan­dan Ga­la­ta­sa­ray, Be­şik­taş ve Trab­zonspor’da sto­per­le­rin hü­cu­ma kat­kı­sı Fe­ner­bah­çe’de­ki ka­dar ol­ma­dı. Be­şik­taş’ta Es­cu­de ve Si­vok 2′şer, Ga­la­ta­sa­ray’da Ched­jo­u 1 gol at­ma ba­şa­rı­sı gös­ter­di. Trab­zon’da ise bu mev­ki­de oy­na­yan Mus­ta­fa Yum­lu’nun 2 go­lü bulunuyor.

 

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular