Kanarya her yerde aile

Kanarya her yerde aile

Yönetim Antalya’ya çıkarma yapacak. Aile temalı buluşmalara bir yenisi eklenecek.

Ku­lüp­te­ki ai­le ha­va­sı­nı pe­kiş­tir­mek için se­zon ba­şın­dan be­ri yo­ğun ça­ba sarf eden Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­mi, bu çer­çe­ve­de­ki ham­le­le­ri­ne bir ye­ni­si­ni da­ha ek­li­yor. Sa­rı-La­ci­vert­li ida­re­ci­ler cu­mar­te­si gü­nü ya­pı­la­cak ola­ğan top­lan­tı­sı­nı ani bir ka­rar­la fut­bol ta­kı­mı­nın kamp yap­tı­ğı An­tal­ya’da ger­çek­leş­tir­me ka­ra­rı al­dı.

Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın ta­li­ma­tıy­la tüm üye­ler yö­ne­ti­ciMit­hat Ye­ni­gün’e ait olan Sen­ti­do Sun Zey­nep Ote­li’nde dü­zen­le­ne­cek top­lan­tı­da tam kad­ro ha­zır bu­lu­na­cak. Sa­rı-La­ci­vert­li yö­ne­tim top­lan­tı­nın ar­dın­dan da fut­bol­cu­lar ve tek­nik he­yet­le mo­ral ye­me­ğin­de bir ara­ya ge­le­cek.

Bu ilk et­kin­lik de­ğil

Fe­ner­bah­çe bu se­zon da­ha ön­ce de ben­zer et­kin­lik­ler dü­zen­len­miş­ti. Ekim ayın­da ku­lüp­te­ki tüm spor­cu, ça­lı­şan ve tek­nik kad­ro­lar­la Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda ai­le fo­toğ­ra­fı çek­ti­ril­miş­ti. Yi­ne 2013’ün son gün­le­rin­de de tüm ku­lüp per­so­ne­li dü­zen­le­nen yıl­ba­şı prog­ra­mın­da Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım ve yö­ne­ti­ci­ler­le bir ara­ya gel­miş­ti.

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular