Futbolcuların Uygunluğu ve Yerli Futbolcu Teşvik Sistemi kabul edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 13 Şubat’ta İstanbul düzenlediği toplantıda Spor Toto Süper Lig’de Futbolcuların Uygunluğu ve Yerli Futbolcu Teşvik Sistemi’ni karara bağladı.

2015-2016 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi’nde başlayacak ve en az 4 sezon uygulanacak sistemle ilgili hazırlanan doküman şu şekilde;

2015 – 2016 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 4
sezon uygulanmak üzere aşağıdaki kararları almıştır ;

1- Kulüpler istedikleri sayıda profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalayabilirler ve tescil
ettirebilirler.

2- Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek
profesyonel futbolcularının listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır.

MADDE 2 – A TAKIM LİSTESİ :
a) A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşur.

b) A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında
oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur.

2015 – 2016 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından önce başka
ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş futbolcular açısından Türkiye A Milli Futbol
Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz.

Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise Türkiye A Milli Takımının en az bir
resmi müsabakasında oynadıktan sonra bu kapsamda listeye yazılabilirler.

c) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 2’sinin (bu sayı 2016 –
2017 Sezonunda 3, 2017 – 2018 Sezonundan itibaren 4 olarak uygulanacaktır.) 15 nci
yaş gününe denk gelen sezon ile – 21 nci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili
veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur.

d) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 4’nün “c” bendinden ayrı
olarak 15 nci yaş gününe denk gelen sezon ile – 21 nci yaş gününe denk gelen
sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay TFF’ye tescilli kulüplerde
tescilli olması zorunludur.

e) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurmak zorundadır. Bu
kalecilerden en az birinin b fıkrasında belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama
uygunluğu bulunan futbolcu olması zorunludur.

f) Kulübün b, c, d ve e bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi
durumunda, A Takım Listesi bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur. 2016
– 2017 Sezonundan itibaren b, c, d ve e bentlerinde öngörülen kriterlere uygun
futbolcuların bildirilmemesi durumunda kulüplere ilave disiplin yaptırımları
uygulanacaktır.

g) Yukarıda b, c, d ve e bentlerinde yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama
uygunluğuna sahip futbolcuların, son listelerin TFF’ye ibrazından sonra bu
uygunluğunu kaybetmesi halinde, takip eden ilk transfer ve tescil döneminin başında
bu kapsamda oynama uygunluğunu kaybeder. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde
Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal
listedeki Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu
statüsünden çıkarılırlar.

MADDE 3 – A TAKIM LİSTESİNİN TFF’YE SUNULMASI :
a) Kulüpler, sezonun ilk resmi müsabakasından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini
TFF’ye ibraz etmek zorundadır.

b) A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde müsabakalardan 24 saat
önce kulüpler tarafından yukarıdaki koşullar dahilinde revize edilebilir.

c) A Takım Listesinin ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde,
birinci transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde TFF’ye ibraz
edilmesi zorunludur.

d) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım
Listelerini yukarıdaki koşullar dahilinde resmi müsabakalardan 24 saat öncesine kadar
revize edebilirler.

e) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde sezonun
sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.

f) Listeye yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin yapılmış
olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası
talep edilmiş olmasına rağmen gelmeyen futbolcular listelere yazılabilir. Bu durum
listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafından tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu
futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu
futbolcuların yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez.

g) A Takım Listesini süresinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara
katılmalarına izin verilmez.

MADDE 4 – GENÇ FUTBOLCULAR :
Kulüpler, U 21 yaş kategorisinde bulunan (2015 – 2016 Sezonu için 01.01.1994 ve daha
sonraki tarihlerde doğmuş, 2016 – 2017 Sezonu için 01.01.1995 ve daha sonraki tarihlerde
doğmuş, 2017 – 2018 Sezonu için 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş, 2018 –
2019 Sezonu için 01.01.1997 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş,) Türkiye A Milli Takımında
oynama uygunluğu bulunan ve iş bu talimatın 2 nci maddesinin b bendindeki şartları taşıyan
tescilli futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler.

MADDE 5 – MÜSABAKA İSİM LİSTESİ :
Müsabaka isim listeleri işbu talimatın 2, 3 ve 4 ncü maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde
aşağıdaki usule göre oluşturulur.

a) Resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye
A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip işbu talimatın 2 nci maddesinin b
bendindeki şartlara haiz futbolcunun bulundurulması zorunludur.

b) Bu 7 futbolcudan en az birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafından bu
şartlara uygun kalecinin müsabaka isim listesine yazılmaması halinde liste 17 kişi ile
sınırlanır.

MADDE 6 – TRANSFER YASAĞI
Kulüplerin; TFF Yönetim Kurulu, diğer Kurullar ve mahkemelerce, FIFA ve UEFA Yargı
Kurulları ve CAS (Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi) tarafından verilen kararlar da dahil
olmak üzere TFF’ye, kulüplere, futbolculara, teknik adamlara, sağlık personeline, lisanslı
futbolcu temsilcilerine, lisanslı müsabaka organizatörlerine, kulüp çalışanlarına, Vergi
Dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesinleşmiş borçlarının bulunması halinde, bu
borçların ödendiği veya yapılandırıldığı belgelendirilmedikçe, başka kulüplerden yapacakları
transferlere ait sözleşmeler tescil edilmez.

TFF, transfer yasağının uygulanması hususunda ilgili talimatlarda gerekli düzenlemeleri
yapar.

MADDE 7 – YERLİ FUTBOLCU TEŞVİK SİSTEMİ
1- 2015 – 2016 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren
Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu transfer
eden kulüplerden Yerli Futbolcu Teşvik Fonunda depo edilmek üzere aşağıda
belirtilen koşullarda fon payları tahsil edilir.

2- Aşağıdaki tabloda belirtilen fon payları birinci ve ikinci transfer ve tescil
dönemlerinin bitimini takip eden 5 gün içerisinde kulüplerin tescil işlemini yaptıkları

1. fıkrada belirtilen Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu
bulunmayan toplam futbolcu sayılarına göre ödenir.

TESCİLİ YAPILAN TOPLAM YABANCI

FUTBOLCU SAYISI ÖDENECEK FON PAYI
1 FUTBOLCU 100.000.-TL
2 FUTBOLCU 200.000.-TL
3 FUTBOLCU 300.000.-TL
4 FUTBOLCU 500.000.-TL
5 FUTBOLCU 700.000.-TL
6 FUTBOLCU 900.000.-TL
7 FUTBOLCU 1.200.000.-TL
8 FUTBOLCU 1.500.000.-TL
9 FUTBOLCU 2.000.000.-TL
10 FUTBOLCU 2.750.000.-TL
11 FUTBOLCU 3.500.000.-TL
12 FUTBOLCU 4.250.000.-TL
13 FUTBOLCU 5.000.000.-TL
14 FUTBOLCU 6.000.000.-TL
15 VE ÜZERİ FUTBOLCU
14 FUTBOLCUYA ÖDENEN FON
PAYINA İLAVETEN HER BİR FUTBOLCU
BAŞINA 1.000.000.-TL ÖDENİR.

Fon paylarının hesaplanmasında;
a) Geçici transferlerde fon payı futbolcuyu geçici olarak tescil ettiren kulüp
tarafından ödenir.

b) Türkiye A Milli Futbol Takımında Oynama Uygunluğu bulunmayan kaleciler iki
futbolcuymuş gibi sayılır.

c) İkinci transfer ve tescil döneminde; birinci transfer ve tescil dönemi sonundaki
Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısının
artması halinde, artan oyuncu sayısı dikkate alınmak suretiyle, yatırılması
gereken fon bedelleri arasındaki farklar ikinci transfer ve tescil döneminin
bitimini takip eden 5 gün içerisinde kulüp tarafından Federasyona yatırılır.
Birinci transfer ve tescil dönemi sonunda Türkiye A Milli Futbol Takımında
oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu sayısı artmayan kulüpler, kontenjan


Kategoriler
Popüler Konular