”Fenerbahçe’ye sıcak bakıyoruz”

”Fenerbahçe’ye sıcak bakıyoruz”

Slo­ven oyun­cu­nun tem­sil­ci­si Ruh­na­u, Ka­nar­ya’nın il­gi­sin­den mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ken­di­le­riy­le te­ma­sa ge­çil­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek “Fut­bol­cum Fe­ner­bah­çe’ye sı­cak ba­kı­yor” de­di.

Spor To­to Sü­per Lig’de ilk ya­rı­nın so­na er­me­siy­le bir­lik­te bir­çok ta­kım trans­fer ta­ar­ru­zu­na gi­ri­şir­ken li­der Fe­ner­bah­çe’den kad­ro tak­vi­ye­si­nin ge­le­cek se­zo­na bı­ra­kıl­dı­ğı yö­nün­de açık­la­ma­lar gel­di. An­cak Sa­rı-La­ci­vert­li  ku­lü­bün or­ta sa­ha böl­ge­si için bir sür­pri­ze im­za ata­rak ocak ayın­da bom­ba­yı pat­la­ta­bi­le­ce­ği de ko­nu­şul­ma­ya baş­lan­dı.  Gün­de­me ge­len isim­ler ise Red Bull Salz­burg’lu Ke­vin Kampl ve Wolf­sburg’lu Die­go Ri­bas.

Dikkat çeken tweet

Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­ci­si Ömer Te­mel­li’nin, dün Twit­ter’da ta­raf­tar­lar­la yap­tı­ğı dik­kat çe­ki­ci soh­bet de trans­fer ya­pı­la­ca­ğı iz­le­ni­mi­ni kuv­vet­len­dir­di. Te­mel­li, bir ta­raf­ta­rın “Ge­çen se­ne ele­di­ği­miz Salz­burg’da Kevin Kampl di­ye bir fut­bol­cu var. Tam la­zım olan oyun­cu”  yo­ru­mu­na, “Doğ­ru” di­ye­rek onay ver­di.Bugün’e ko­nu­şan Slo­ven orta saha oyuncusunun me­na­je­ri Mic­ha­el Ruh­na­u ise Te­mel­li’nin taraftara verdiği bu yanıtı de­ğer­len­dir­di ve “Bi­zim için gü­zel bir olay. Fa­kat he­nüz bi­zim­le te­ma­sa ge­çen ol­ma­dı. Fe­ner­bah­çe’yi bek­li­yo­ruz” de­di ve bir an­lam­da Fe­ner­bah­çe ile her an gö­rü­şe­bi­le­cek­le­ri­ni ve bu yön­de­ki is­tek­le­ri­ni di­le ge­tir­di.

Kadıköy etkiledi

Sa­rı-La­ci­vert­li­le­r’in ön­ce­lik­le Slo­ven fut­bol­cu­nun ku­lü­bü Red Bull Salz­burg ile gö­rüş­me­si­ ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ruh­na­u, “On­lar ku­lüp­le te­ma­sa geç­tik­ten son­ra biz dev­re­ye gi­re­ce­ğiz. Fut­bol­cum, Fe­ner­bah­çe’ye sı­cak ba­kı­yor. Se­zon ba­şın­da Av­ru­pa Li­gi ön ele­me­sin­de oy­na­nan maç­ta Ka­dı­köy’ün at­mos­fe­rin­den çok et­ki­len­di” der­ken “Bu trans­fer ocak ayın­da da, ha­zi­ran ayın­da da ger­çek­le­şe­bi­lir. Ta­ri­hi Fe­ner­bah­çe be­lir­ler” ek­le­me­si­ni yap­tı.

Yanal’ın da gözdesi

Kampl  geçen sezona Almanya ekibi Aalen’de başlamış ancak 3 maç sonra Salzburg’a transfer olmuştu. Avusturya ekibinde etkileyici bir grafik çizen 23 yaşındaki genç orta saha, çıktığı 69 resmi  maçta 17 gol, 31 asistle oynadı. İki ayağını da etkili kullanan Sloven yıldız orta sahanın so- lunda da görev alabiliyor. Kanarya’nın radarındaki Kampl’ı özellikle teknik direktör Ersun Yanal çok istiyor. Tecrübeli hocanın scout ekibi de uzun süredir oyuncuyu gözlem altında tutuyor.

Temelli’den şaşırtan yorum

Ömer Te­mel­li, Kampl yo­ru­mu­nun ya­nı sı­ra Fe­ner­bah­çe’nin UE­FA’dan al­dı­ğı 2 yıl­lık men ce­zası ile il­gi­li de Twit­ter’dan il­ginç me­saj­lar yol­la­dı. Sarı-Lacivertli bir ta­raf­ta­rın “Av­ru­pa kupalarına gelecek sezon git­me şan­sı­mız var mı” so­ru­su­na Te­mel­li “Evet” ya­nı­tı­nı ve­re­rek kafa karıştırdı. Te­mel­li’nin cevabı yönetimin cezanın kaldırılması yönünde UE­FA nez­din­de ye­ni bir atak baş­la­ta­ca­ğı yo­rum­la­rı­na yol açtı.

Kaynak: Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort