Fenerbahçe’nin başarı sırrı deplasman grafiği

Fenerbahçe’nin başarı sırrı deplasman grafiği

Li­der Fe­ner­bah­çe’nin bu se­zon­ki ba­şa­rı­sı­nın al­tın­da müt­hiş dış sa­ha gra­fi­ği ya­tı­yor. Çık­tı­ğı 8 dep­las­man­da 18 pu­an top­la­yan Ka­nar­ya’nın ge­çen se­zo­nun ay­nı haf­ta­sı­na gö­re 10 pu­an faz­la­sı var. 

Li­gin ikin­ci ya­rı­sı­nın ilk haf­ta­sın­da şam­pi­yon­luk aday­la­rın­dan Ga­la­ta­sa­ray, Be­şik­taş, Trab­zons­por ve hat­ta Ka­sım­pa­şa pu­an kay­bı ya­şar­ken bu iş­ten en kâr­lı çı­kan ta­kım li­der Fe­ner­bah­çe ol­du. Sa­ha­sın­daTor­ku Kon­yas­por’u 1-0 ge­ri­ye düş­me­si­ne rağ­men 2 sto­pe­ri Al­ves ve Ege­men’in gol­le­riy­le yı­kan Sa­rı-La­ci­vert­li­ler 44 pua­na yük­se­le­rek ta­kip­çi­si Ga­la­ta­sa­ray ile pu­an far­kı­nı 10′a çı­kar­ma­yı ba­şar­dı. Bu far­ka is­ta­tis­tik­ler ışı­ğın­da mer­cek tut­tu­ğu­muz­da il­ginç so­nuç­lar or­ta­ya çı­kı­yor:

KADIKÖY’DE 16′LIK SERİ VAR

Fe­ner­bah­çe’nin Kon­ya kar­şı­sın­da el­de et­ti­ği ga­li­bi­yet iç sa­ha­da­ki müt­hiş per­for­man­sı­nın da de­va­mı ol­du. Ka­nar­ya bu za­fer­le lig­de evin­de­ki ye­nil­mez­lik se­ri­si­ni 16 ma­ça yük­selt­ti. Kuş­ku­suz bu iç saha per­for­mans­ Er­sun Ya­nal’ın öğ­ren­ci­le­ri­nin zir­ve­de bu ka­dar ra­hat ol­ma­sın­da et­ki­li. An­cak Fe­ner­bah­çe’nin bu se­zon­ki ko­nu­mu­ için asıl be­lir­le­yi­ci  un­sur ta­kı­mın dış sa­ha grafiği. Bir baş­ka de­yiş­le Sa­rı-La­ci­vert­li­ler ge­çen se­zon­ki dış sa­ha per­for­man­sı­na 18. haf­ta­lar iti­ba­riy­le tam 10 pu­an fark at­mış du­rum­da. Bu da Ga­la­ta­sa­ray ile ara­sın­da­ki 10 pu­an­lık far­kın en bü­yük açık­la­yı­cı­sı.

GEÇEN SEZON TEK GALİBİYET

Lig­de ge­ri­de ka­lan 18 haf­ta­nın 8′ini dep­las­man­da ge­çi­ren Ka­nar­ya bu maç­lar­da 6 ga­li­bi­yet 2 mağ­lu­bi­yet­le tam 18 pu­an top­la­ma­yı ba­şar­dı. Böy­le­ce her dış sa­ha ma­çın­dan or­ta­la­ma 2,25 pu­an çı­kar­dı. Oy­sa Fe­ner­bah­çe ge­çen se­zo­nun ilk 18 haf­ta­sın­da da tıp­kı bu se­zon­ki gi­bi 8 ma­ça çık­sa da bu maç­lar­da 1 ga­li­bi­yet 5 be­ra­ber­lik 2 ye­nil­giy­le sa­de­ce 8 pu­an top­la­ya­bil­miş­ti. Or­ta­la­ma­sı ise maç ba­şı­na 1 pu­an ol­muş­tu.

ASLAN 2 FAZLA OYNADI AMA…

Bu­na kar­şın 34 pu­an­lı lig ikin­ci­si Ga­la­ta­sa­ray’ın en bü­yük so­ru­nu dış sa­ha per­for­man­sı ola­rak gö­zü­kü­yor. Bu se­zon 18 haf­ta­nın 10′unu dep­las­man­lar­da ge­çi­ren Cim­bom, bu mü­sa­ba­ka­lar­da 3 ga­li­bi­yet, 5 be­ra­ber­lik, 2 ye­nil­gi el­de et­ti. Fe­ner­bah­çe’den 2 faz­la dep­las­man ma­çı oy­na­ma­sı­na rağ­men sa­de­ce 14 pu­an top­la­ya­bil­di. Bu 10 ma­çın or­ta­la­ma­sı ise 1,4 pu­an ol­du.

453-Untitled-2

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort