Fenerbahçe’de açılan kontenjanı bu yıldız dolduracak!

Fenerbahçe’de açılan kontenjanı bu yıldız dolduracak!

Nijeryalı stoper, Norwich City’ye gitmeyi kabul etti. Kontenjanda yer açıldı. Gözler, Kevin Kampl’a çevrildi.

Salzburg’un orta sahasındaki Sloven yıldızın menajeri, “Fenerbahçe ile görüşmeye hazırız ama önce yabancı sınırındaki sıkıntıyı çözmeliler” açıklaması yapmıştı.

Fe­ner­bah­çe geç­ti­ği­miz se­zon­dan be­ri Avus­tur­ya eki­bi Salz­burg’un yıl­dı­zı Ke­vin Kampl ile il­gi­le­ni­yor. An­cak Ka­nar­ya’nın ya­ban­cı kon­ten­ja­nı do­luy­du. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler’de 6+0+4 ku­ra­lı­na ta­kı­lan baş­ta Yo­bo, Kad­lec ve Hol­men gi­bi oyun­cu­lar al­dık­la­rı üc­ret­le­ri baş­ka ta­kım­lar­da ala­ma­ya­cak­la­rı için ay­rıl­ma­ya sı­cak bak­mı­yor­du. An­cak dün bu ko­nuy­la il­gi­li sı­cak bir ge­liş­me ya­şan­dı. Fe­ner­bah­çe’nin emek­tar sto­pe­ri Njer­ya­lı Yo­bo, “Oy­na­mam ama ta­kım­da ka­lır pa­ra­mı alı­rım” ina­dın­dan vaz­geç­ti. Önü­müz­de­ki yaz Bre­zil­ya’da dü­zen­le­ne­cek Dün­ya Ku­pa­sı’nda for­ma gi­ye­bil­mek için for­m tut­ma­sı ge­re­ken de­ne­yim­li fut­bol­cu Tür­ki­ye’den ay­rıl­mak üze­re. Sa­rı-La­ci­vert­li ku­lüp, Yo­bo’nun İn­gi­liz eki­bi Nor­wich City’e sezon sonuna kadar kirlandığını KAP’a bil­dir­di. Bi­lin­di­ği gi­bi Ga­la­ta­sa­ray’ın İsveçli golcüsü Johan El­man­der de ay­nı ta­kım­da ki­ra­lık ola­rak for­ma gi­yi­yor.

Menajeri Türkiye’ye gelmişti ama…

Şim­di gözler da­ha ön­ce ta­kı­ma tak­vi­ye yap­ma­ya­cak­la­rı­nı ve mev­cut kad­roy­la mü­ca­de­leye de­vam ede­cek­le­ri­ni açık­la­yan yö­ne­tim ile tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal’a çev­ril­di. Çün­kü hem Sa­rı-La­ci­vert­li­le­r’in es­ki ho­ca­sı Ay­kut Ko­ca­man hem de Er­sun Ya­nal’ın, Salz­burg’un Slo­vak yıl­dı­zını iz­let­ti­ği ve is­te­di­ği bi­li­ni­yor­du. 23 ya­şın­da­ki oyun­cu­nun me­na­je­ri Mic­ha­el Ruh­na­u bir sü­re ön­ce ga­ze­te­niz BU­GÜN’e Kampl ko­nu­sun­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­muş­tu. Ruh­na­u “Hem Kampl hem de ku­lü­bü Salz­burg gö­rüş­me­ye açık. Oyun­cum da Sa­rı-La­ci­vert­li ku­lü­be sı­cak ba­kı­yor. An­cak Fe­ner­bah­çe’nin ya­ban­cı kon­ten­ja­nı­nı bo­şalt­ma­sı ge­re­kir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı. Fe­ner­bah­çe’nin şu an­da tek ek­si­ği­nin li­der özel­lik­li bir oyun­cu ol­du­ğu yorumları sı­cak­ça ya­pı­lı­yor. Bu ne­den­le Kanarya’nın ye­ni se­zon için gün­dem­de olan Kampl’ı bir sür­priz ya­pa­rak kad­ro­su­na ka­ta­bi­le­ce­ği ile­ri sü­rü­lü­yor. Bu ara­da bir sü­re ön­ce Ruh­na­u’nun ta­til için Tür­ki­ye’ye gel­me­si de ka­fa­la­rı ka­rış­tır­mış­tı. An­cak Ruh­na­u, İs­tan­bul’da ol­ma­dı­ğı­nı An­tal­ya’da ta­til yap­tı­ğı­nı açıklamıştı.

 

Kaynak: Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort