Fenerbahçe eylem planı hazırlıyor

Fenerbahçe eylem planı hazırlıyor

Fenerbahçe yöneticisi Tahir Perek, “Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” dedi. Pazartesi eylem planı belirleyeceklerini belirtti.

Yar­gı­tay’ın Aziz Yıl­dı­rım’la il­gi­li çe­te kur­mak ve çe­te te­şek­kü­lü suç­la­ma­la­rın­dan kay­nak­la­nan ce­za­yı ona­ma­sı­nın ar­dın­dan Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­minden sert tep­ki­ler gel­me­ye baş­la­dı. Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Ta­hir Pe­rek BUGÜN’e konuştu. ‘’Hak­sız ve tat­sız bir olay. He­nüz çok ye­ni… Haf­ta so­nu bo­yun­ca ku­lüp­te yer ala­rak ar­ka­daş­la­rı­mız­la gö­rüş­me­ler ya­pa­ca­ğız. Pa­zar­te­si gü­nü ise (ya­rın) yö­ne­tim ku­ru­lu­muz­la bir top­lan­tı ya­pa­ca­ğız. Bu­ra­da ya­şa­nan bü­tün ge­liş­me­ler ma­sa­ya ya­tı­rı­la­rak de­ğer­len­di­ri­le­cek” ifadelerini kullandı.

‘Sonuna kadar mücadele’

Çok üz­gün ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Pe­rek, “Çok üz­gü­nüm. Hak­sız bir mah­ku­mi­yet. Fe­ner­bah­çe ola­rak bu­nu hiç­bir ko­şul al­tın­da ka­bul et­mi­yo­ruz. Şu­nu tüm ka­mu­oyu bil­sin, biz bu işin pe­şi­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğız. So­nu­na ka­dar her yer­de hak­kı­mı­zı ara­ya­ca­ğız. Ka­ra­rın teb­li­ği ve pa­zar­te­si gün­kü (yarın) yö­ne­tim top­lan­tı­sın­dan son­ra, ey­lem pla­nı­nı or­ta­ya ko­ya­rız. Şu ana ka­dar baş­kan­la bir görüşmem olmadı. Ken­di­siy­le en kısa zamanda gö­rü­şe­ce­ğim” di­ye ko­nuş­tu.

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort