“Fe­ner­bah­çe’ye ge­ldiğim için pişman değilim”

“Fe­ner­bah­çe’ye ge­ldiğim için pişman değilim”

Al­man­ya’dan ba­zı ta­kım­la­rın be­nim­le il­gi­len­di­ği­ni duy­dum. Er­sun Ya­nal’a gi­dip, ‘Ne­den oy­na­mı­yo­rum’ di­ye sor­ma­dım. As­la mız­mız­la­nan bi­ri­si ol­ma­dım. Ben­ce tek­nik di­rek­tör­ler de böy­le şey­le­ri sev­mez­ler. Ocak­ta ne­ler ola­cak gö­re­ce­ğiz.

Fe­ner­bah­çe onu se­zon ba­şın­da sol bek so­ru­nu­nu çöz­me­k için Alman ekibi Ba­yer Le­ver­ku­sen’den trans­fer et­miş­ti. An­cak ilk maç­lar­da for­ma şan­sı bul­sa da, iler­le­yen dönemde ya­ban­cı sı­nır­la­ma­sı ne­de­niy­le ilk 18′in dı­şın­da kal­ma­ya mah­kum ol­du. O ise her fır­sat­ta Tür­ki­ye’de iyi pa­ra ka­zan­sa da oy­na­mak is­te­di­ği yö­nün­de me­saj­lar ver­di. Pe­ki Mic­hal Kad­lec ta­kım­dan ay­rı­la­cak mı? Anlaştığı bir takım var mı? Çek fut­bol­cuy­la ge­le­cek plan­la­rı ve da­ha bir­çok ko­nu­da sıcak bir söyleşi yaptık:

*Her­ke­sin ya­nı­tı­nı me­rak et­ti­ği so­ruy­la baş­la­ya­lım: Fe­ner­bah­çe’den ay­rı­la­cak mı­sın?

Ne ola­ca­ğı­nı şu an gerçekten bil­mi­yo­rum. Ocak ayı içe­ri­sin­de bizi ne bekliyor hep birlikte gö­re­ce­ğiz. Ha­yat­ta her şey müm­kün; fut­bol­da da öy­le. Ya­rın ya da 2 gün sonra ney­le kar­şı­la­şa­ca­ğı­nı­zı bi­le­mez­si­niz.

*İs­min Al­man ta­kım­la­rıy­la anı­lı­yor…

Ben de Al­man­ya kay­nak­lı pek çok şey du­yu­yo­rum. Wer­der Bre­men, Stutt­gart ve Dort­mund’un be­nim­le il­gi­len­di­ği söy­le­ni­yor. Ama me­na­je­rim şu ana ka­dar ba­na bir şey söy­le­me­di. Şu an tek bildiğim İs­tan­bul’da­ olduğum ve Fe­ner­bah­çe’de oynadığım. Bi­raz bek­le­mek du­ru­mun­da­yım.

*Ya­ban­cı fut­bol­cu sı­nır­la­ma­sı se­ni çok et­ki­le­di de­ğil mi?

El­bet­te et­ki­le­di. Ama bu sa­nı­rım, Av­ru­pa’da­ki mü­ca­de­le­ler dü­şü­nü­le­rek ya­pıl­dı. Bu ka­rar Türk fe­de­ras­yo­nu­na ait. El­bet­te bi­zi zor­lu­yor ama ya­pı­la­bi­le­cek bir şey de yok. Şans bek­li­yo­ruz. Her fut­bol­cu oy­na­mak is­ter. Bu çok nor­mal.

*Er­sun Ya­nal’la du­ru­mun hak­kın­da ko­nu­şu­yor mu­sun?

Ben­ce bir fut­bol­cu­nun an­tre­nö­rü­ne gi­dip, “Ben ne­den oy­na­mı­yo­rum, ni­ye böy­le olu­yor” de­me­si doğ­ru de­ğil. Bunu yapmam. As­la mız­mı­zla­nan bi­ri­si ol­ma­dım, olmam da. Ben­ce tek­nik di­rek­tör­ler de böy­le şey­le­ri sev­mez. Ben oynamak için ça­lı­şı­yo­rum. Ba­ka­lım ileride du­rum de­ği­şe­cek mi? Ya da ocak ayında ne­ler ola­cak.

*Ya­nal’ın yabancı futbolcu tercihlerini neye göre belirlediğini düşünüyorsun?

Bu so­ru­ya ce­vap ver­mek gerçekten çok zor. Federasyon’un bel­li bir ya­ban­cı kon­ten­ja­nı var. Hoca da 6 oyun­cu seç­mek zo­run­da. Tabii ki bir sis­te­mi ve stra­te­ji­si var. Ona gö­re ka­rar ve­ri­yor. Ben çok ça­lı­şı­yo­rum, 11′de ol­mak için. Fa­kat 11′de yer ala­mı­yor­sam bunun için ne ya­pa­bi­li­rim ki?

Cimbom istememiş

*Yurtiçinden talibin var mı? Örneğin Beşiktaş’ın adı geçiyor…

Beşiktaş’ın böyle bir düşüncesi var mı, hiçbir fikrim yok. ‘Teklif olursa ne yaparım’ sorusunu cevaplayacak olan da ben değilim. Bu kararı verenlere sormalı.

*Galatasaray, sezon başında, Fenerbahçe’ye gelmeden önce seninle ilgilenmiş miydi?

Bilmiyorum. Başka bir kulüple görüşmedim. Fenerbahçe benimle ilgilendi, konuştu. Galatasaray ya da bir başka kulüpten teklif yoktu.

Kararımdan pişman değilim

*Fe­ner­bah­çe’yi seç­ti­ğin için piş­man­lık du­yu­yor mu­sun?

Se­zon ba­şın­da Fe­ner­bah­çe’ye gel­me ka­ra­rı­mın yan­lış ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. Doğ­ru ka­rar ver­dim. İlk baş­ta oy­nu­yor­dum. Ben­ce iyiy­dim de. Son­ra­sın­da özel­lik­le sa­de­ce lig­de de­vam et­mek zo­run­da ka­lın­ca faz­la şan­s el­de ede­me­dim. El­bet­te oy­na­ya­ma­dı­ğım için üzü­lü­yo­rum. Ama her şe­ye rağ­men Fe­ner­bah­çe’ye ge­ldiğim için pişman değilim.

*Yeni yıldan beklentin!…

Herkese mutluluk ve sağlık diliyorum. Bence sağlık her şeyin başında geliyor. Fenerbahçe’de istediğim ölçüde oynayamadım ama bu dünyanın sonu değil.

Şampiyon oluruz

*Fenerbahçe iyi gidiyor. Şampiyon olur mu sezon sonunda?

Takım çok iyi gidiyor. Zirvedeki yerimizi korumak için tam anlamıyla savaşıyoruz. Ben kesinlikle şampiyon olacağımıza inanıyorum.

*Ülkene ne zaman dönüyorsun?

Pazar günü maçtan hemen sonra. Sadece 7 gün tatilimiz var. Çok uzun değil. Ülkemde arkadaşlarımla ve ailemle birlikte olacağım. Sonrasında döneceğim.

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort