Ersun Yanal: ”Artık geçmiş geçmişte kaldı”

Ersun Yanal: ”Artık geçmiş geçmişte kaldı”

Ya­nal, şam­pi­yon­luk ya­rı­şın­da ağır bir ya­ra da­ha alan Fe­ner­bah­çe­li fut­bol­cu­la­rı böy­le mo­ti­ve et­ti. “Her­kes Genç­ler­bir­li­ği ma­çı­na odak­lan­sın” ta­li­ma­tı ver­di.

Dep­las­man­da oy­na­dı­ğı Ka­ra­büks­por, Es­ki­şe­hirs­por ve Si­vass­por maç­la­rın­dan pu­an­sız ay­rı­lan Fenerbahçe, Ela­zığ’da da 1-1′lik so­nuç­la 2 pu­an bı­rak­tı ve zir­ve ya­rı­şın­da bü­yük bir avan­taj da­ha yi­tir­di. Üst üs­te ge­len bu kö­tü so­nuç­la­rın ar­dın­dan Sa­rı-La­ci­vert­li tak­mım­da mo­ral­ler altüst olun­ca tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal du­ru­ma el koy­du.

Sanica Boru Ela­zığspor ma­çı son­ra­sında takımla bir top­lan­tı dü­zen­le­yen tec­rü­be­li tek­nik adam, öğ­ren­ci­le­rin­den Ela­zığ ma­çı­nı ge­ri­de bı­rak­ma­la­rı­nı is­te­di. Maç­ta 10 ki­şi kal­ma­la­rı­na rağ­men el­de edi­len 1 pu­an­ın öne­mi­ne dik­kat çe­ken Ya­nal “En azın­dan kay­bet­me­dik. 1 pu­an, 0 pu­an­dan da­ha iyi­dir. Artık geç­miş geç­mişte kal­dı. Her­kes Genç­ler­bir­li­ği ma­çı­na odak­lan­sın” ifa­de­le­ri­ni ku­lan­dı.

 

Kaynak: Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort