Egemen Korkmaz’ın tek rakibi Naim Süleymanoğlu

Egemen Korkmaz’ın tek rakibi Naim Süleymanoğlu

Fenerbahçe’nin golcü stoperi Egemen, kaldırdığı ağırlıklarla fitness salonunda herkesi hayretler içinde bırakıyor. Sahadaki sırrını bu çalışmaya borçlu olan tecrübeli futbolcu, ayakla ağırlık itmede (leg press) 280, yatarak halter kaldırmada (bench press) 160 kilo ile çalışıyor.

Fe­ner­bah­çe 5 gol­le, 4 bü­yük­ler için­de sto­per­le­ri en çok gol atan ta­kım du­ru­mun­da. Ege­men Kork­maz’ın (2) per­for­man­sı ise Al­ves (2) ve Yo­bo’nun (1) hep bir adım önün­de. At­tı­ğı iki go­lün ya­nı sı­ra son dü­dü­ğe ka­dar ayak­ta kal­ma­yı ba­şa­ran ve iki­li mü­ca­de­le­ler­de ra­kip­le­ri­ne ge­çit ver­me­yen tec­rü­be­li fut­bol­cu, bu gü­cü­nü fit­ness sa­lo­nun­da­ki azim­li ça­lış­ma­sı­na borç­lu.

Naim benzetmesi

Ege­men Kork­maz’ın al­tı­na gir­di­ği ağır­lık­lar, ta­kım ar­ka­daş­la­rı ka­dar tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal’ı da hay­ret­ler için­de bı­ra­kı­yor. Sa­rı-La­ci­vert­li oyun­cu, bench-press­te (ya­ta­rak hal­ter kal­dır­ma) tam 160 ki­lo ile ça­lı­şı­yor. Leg press­te ise (ayak ta­ba­nıy­la ile­ri­ye doğ­ru ağır­lık it­me­de) tam 280 ki­lo kal­dı­rı­yor. Kas­la­rı­nı bir hay­li ge­liş­ti­ren Ege­men, sa­lon­da­ki ağır­lık id­man­la­rın­da her­ke­sin tak­di­ri­ni ka­za­nı­yor. Ar­ka­daş­la­rı­nın “Na­im Sü­ley­ma­noğ­lu gi­bi­sin” es­pri­le­ri­ne ko­nu olu­yor.

Son kurban Konya

Fe­ner­bah­çe sa­vun­ma­sı­nın de­ğiş­mez is­mi ha­li­ne ge­len Ege­men Kork­maz, son Tor­ku Kon­yas­por ma­çın­da da ga­li­bi­yet go­lü­nü at­mış­tı. Kor­ner­ler­de sü­rek­li ile­ri­ye çı­kan Ege­men, gol­den ön­ce de et­ki­li bir ka­fa vu­ru­şu ile teh­li­ke oluş­tur­muş, ade­ta ata­ca­ğı go­lün ha­be­ri­ni da­ki­ka­lar ön­ce­sin­den ver­miş­ti.

“Kazandıkça iyi oynuyoruz”

Fenerbahçe, ligin 19. haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları süren Emenike ile Alper Potuk çalışmada yer almadı. Öte yandan Sarı-Lacivertli takımın İsveçli orta saha oyuncusu Samuel Holmen “Sezon başından beri tek yaptığımız iyi oynamak. Kazandıkça da iyi oynuyoruz. Eskişehir’de de kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

Yanal’dan sabah 5’e kadar analiz

Fe­ner­bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal’ın Tor­ku Kon­yas­por ma­çı­nın ar­dın­dan Sa­man­dı­ra Te­sis­le­ri’nde sa­bah­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. Sa­bah sa­at 5’e ka­dar 2-1 ka­zan­dık­la­rı ma­çın gö­rün­tü­le­ri­ni iz­le­yen ve ana­li­zi­ni ya­pan Ya­nal ba­şı­nı yas­tı­ğına an­cak ko­ya­bil­di. Tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­nın özel­lik­le 1-0 ge­ri­ye düş­tük­le­ri bö­lü­mün üze­rin­de dur­du­ğu, ha­ta­la­rı tek tek kon­trol et­ti­ği be­lir­til­di. Ta­kı­mın son 20 da­ki­ka­da­ki bas­kı­sın­dan mem­nun ka­lan Ya­nal’ın öğ­ren­ci­le­ri­ne bu­nu ör­nek gös­ter­di­ği ve “Vaz­geç­me­me özel­li­ği­niz­den çok mem­nu­num. Si­zin hır­sı­nız sür­dük­çe, ge­ri­ye düş­tü­ğü­nüz maç­la­rı da ka­zan­ma­ya ve şam­pi­yon­luk yo­lun­da pu­an far­kı­nı ko­ru­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz” de­di­ği bil­di­ril­di.

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular