Caner ile bir başka

Caner ile bir başka

Genç futbolcu bu sezonki formuyla Fenerbahçe için adeta yeni bir transfer oldu. Forma giydiği 16 maçta 8 asist yapıp, 2 de gol atarak kariyer zirvesi yaptı. Ancak hâlâ sözleşme yenilememesi ve sezon sonu Avrupa’ya transfer ihtimali Sarı-Lacivertlileri endişelendiriyor

Se­zon ba­şın­da Fe­ner­bah­çe için trans­fer gün­de­mi­nin bir nu­ma­ra­lı mev­ki­i sol ka­nat­tı. Ni­te­kim bu böl­ge­nin yü­kü­nü ta­şı­ya­cak bir isim sü­rek­li hü­cum dü­şü­nen ve bu yüz­den de ka­nat bin­dir­me­le­ri­ne bü­yük önem ve­ren ye­ni tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal’ın ol­maz­sa ol­maz ih­ti­yaç­la­rın­dan bi­riy­di. Ve Sa­rı-La­ci­vert­li ku­lüp uzun ara­yış­lar son­ra­sı Le­ver­ku­sen’den Çek fut­bol­cu Mic­hal Kad­lec’i trans­fer et­ti.

Fener’e Alex’i aratmıyor

An­cak se­zo­nun iler­le­yen bö­lü­mün­de Ca­ner Er­kin sah­ne al­dı. Müt­hiş bir form gra­fi­ği tut­tu­ran 25 ya­şın­da­ki fut­bol­cu, Kad­lec’i ade­ta tri­bü­ne mah­kum et­ti. As­lın­da Ca­ner, bir ka­nat oyun­cu­sun­dan çok da­ha öte­si­ni or­ta­ya koy­du. Özel­lik­le Alex’in ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kım­da baş gös­te­ren du­ran top ku­lla­na­cak oyun­cu ih­ti­ya­cı­nı ka­pa­tır­ken, yap­tı­ğı asist­ler­le de Bre­zil­ya­lı es­ki ta­kım ar­ka­da­şı­nı unut­tur­du. Da­ha­sı Ca­ner, Sü­per Lig ka­ri­ye­rin­de per­for­mans ba­kı­mın­dan ka­ri­ye­ri­nin zir­ve­si­ne ulaş­tı.

Da­ha ön­ce lig­de 2 se­zon Ma­ni­saspor ve 1 se­zon da Ga­la­ta­sa­ray for­ma­sıy­la boy gös­te­ren Ca­ner, ve­rim­li­li­k a­çı­sın­dan bu se­zon­ki gra­fi­ği­nin ya­nı­na bi­le yak­la­ş­mamış­tı. Lig­de ge­ri­de ka­lan 18 haf­ta­da ta­ma­mı ilk 11’de olmak üzere 16 maç­ta for­ma gi­yen Caner 8 asist, 2 go­le im­za at­tı ve ta­kı­mın vaz­ge­çil­mezi ol­du. An­cak bu­gün­ler­de Sa­rı-La­ci­vert­lilerin uy­ku­la­rı­nı Ca­ner’in se­zon so­nu bi­te­cek söz­leş­me­si ka­çı­rı­yor. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ka­ri­ye­riy­le il­gi­li ka­ra­rı­nı lig bi­ti­min­de ve­re­ce­ği­ni be­lir­ten Ca­ner, Av­ru­pa’ya da gi­de­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­miş­ti. Görünen o ki ilerleyen dönemde yönetim en çok Caner’i elde tutmak için mesai harcayacak.

CANER ERKiN’iN SÜPER LiG GEÇMiŞi

TAKIM    SEZON    MAÇ    GOL    ASİST    İLK 11

Manisaspor    2005-06    24    2    5    21
Manisaspor    2006-07    15    3    3    7
Galatasaray    2009-10    20    –    –    19
Fenerbahçe    2010-11    22    1    3    15
Fenerbahçe    2011-12    29    2    3    18
Fenerbahçe    2012-13    30    –    4    13
Fenerbahçe    2013-14    16    2    8    16

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort