Bu maç uzatmaya gelmez

Bu maç uzatmaya gelmez

Fe­ner­bah­çe, bu se­zon 9 dış sa­ha ma­çı­nın 4′ünü 90+’lar­da bul­du­ğu gol­ler­le ka­zan­dı. An­cak, ya­rın­ki Si­vas dep­las­ma­nın­da işi­ni son an­la­ra bı­rak­ma­ma­sı la­zım. Çün­kü, Sa­rı-La­ci­vert­li­ler’i evin­de ağır­la­ya­cak olan Yi­ği­do­lar bu da­ki­ka­lar­da he­nüz gol ye­me­di

Lig­de ge­çen haf­ta Es­ki­şe­hirs­por’a 2-1 ye­ni­le­rek önem­li bir 3 pu­an­dan olan Fe­ner­bah­çe, ya­rın Si­vass­por dep­las­ma­nın­da son de­re­ce kri­tik bir ga­li­bi­yet mü­ca­de­le­si­ne çı­ka­cak. Zor­lu kar­şı­laş­ma ön­ce­si iki ta­kı­mı ma­sa­ya ya­tır­dı­ğı­mız­da son de­re­ce il­ginç bir ve­ri dik­kat­le­ri çe­ki­yor. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, bu se­zon dış sa­ha­lar­da yap­tık­la­rı kar­şı­laş­ma­lar­da zor­la­nır­ken 9 dep­las­ma­nın 4′ünü 90+’lar­da bul­du­ğu gol­ler­le ka­zan­dı. Ka­sım­pa­şa, Er­ci­yes, Bur­sa ve An­tal­ya dep­las­man­la­rın­da uzat­ma an­la­rın­da bu­lu­nan gol­ler­le so­nu­ca gi­dil­di. Si­vass­por ise bu se­zon lig­de yap­tı­ğı kar­şı­laş­ma­lar­da ma­çın uza­dı­ğı an­lar­da ka­le­sin­de hiç gol gör­me­di. Bu da de­mek olu­yor ki Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, Si­vas kar­şı­sın­da 90 da­ki­ka için­de sko­ru el­de et­me­li.

Son 15 da­ki­ka bile risk­li

Bu­nun ya­nın­da Si­vass­por’a ait bir baş­ka is­ta­tis­tik de kar­şı­laş­ma ön­ce­si dik­kat çe­ki­ci ola­rak du­ru­yor. Bu se­zon lig­de ka­le­sin­de 26 gol gö­ren Yi­ği­do­lar, 75. da­ki­ka­dan son­ra ra­kip­le­ri­ne sa­de­ce 4 kez izin ver­di. Bu­na kar­şı­lık bu se­zon 34 gol atan Si­vass­por’un 75 ile 90. da­ki­ka­lar ara­sın­da ağ­la­rı 10 kez ha­va­lan­dır­ma­sı da dik­kat çe­ki­yor. Se­zo­nun ge­ri­de ka­lan 19 haf­ta­sın­da ra­kip fi­le­le­ri 46 kez ha­va­lan­dı­ran Fe­ner­bah­çe ise li­gin en sko­rer ta­kı­mı. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler’in 75. da­ki­ka­dan son­ra maç bi­te­ne ka­dar bul­du­ğu gol sa­yı­sı ise 13. Fe­ner­bah­çe, at­tı­ğı gol­le­rin ne­re­dey­se 4′te 1′ini Si­vass­por’un ka­le­si­ni go­le ka­pat­tı­ğı da­ki­ka­lar­da atı­yor.

Kaynak:Bugün

 


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort