Binlerce taraftar akın edecek

Binlerce taraftar akın edecek

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bugün 21.00′de Türkiye’ye gelecek. Binlerce taraftar Sabiha Gökçen Havalimanı’na akın edecek. 2010-11 şampiyonluk kupası ve lisanslı sporcuların da orada olacağı belirtiliyor.

Asbaşkan Tahir Perek Yapılacak tezahüratlarda hakarete yer verilmemesi temenni etti. Ancak karşılamanın sessiz olmayacağını belirtip “Olayın önemini ifade eden bir merasim yapılacaktır” dedi

Şi­ke da­va­sın­da al­dı­ğı ce­za Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan ona­nan Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım’ın bu ak­şam sa­at 21.00′de Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı’na in­me­si bek­le­ni­yor. Ta­raf­tar­lar, ai­le­siy­le bir­lik­te ta­til için Fran­sa’ya gi­den baş­kan Yıl­dı­rım’ın dö­nü­şün­de kar­şı­la­ma or­ga­ni­zas­yon­la­rı plan­lı­yor­. Yo­ğun bir ka­la­ba­lı­ğın Yıl­dı­rım’ı kar­şı­la­ya­ca­ğı ön­gö­rü­lü­yor. Yıl­dı­rım’ın bu­ra­da Sa­rı-La­ci­vert­li yö­ne­ti­ci ve ta­raf­tar­la­ra ko­nuş­ma ya­pa­ca­ğı ifa­de edi­li­yor. 2010-11 şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nın da ha­va­li­ma­nı­na ge­ti­ri­le­ce­ği ku­lis­ler­de ko­nu­şu­lu­yor. Baş­ta fut­bol bran­şı ol­mak üze­re ku­lü­bün tüm dal­lar­da­ki li­sans­lı spor­cu­la­rı­nın Yıl­dı­rım’ın iniş saa­tin­de havalimanında ola­ca­ğı ge­len bil­gi­ler ara­sın­da.

‘Mağduriyet tahrik eder’

Dev kar­şı­la­ma or­ga­ni­zas­yo­nu­nu Fe­ner­bah­çe As­baş­ka­nı ve ku­lüp mu­ha­sip üye­si Ta­hir Pe­rek BU­GÜN’e de­ğer­len­dir­di. “Ola­yın öne­mi­ni ifa­de eden bir kar­şı­la­ma me­ra­si­mi ola­cak” di­ye sö­ze giren Pe­rek “Geç sa­at­te ol­sa bi­le ara­mız­da top­lan­tı ya­pa­rak kar­şı­la­ma­ya gi­de­riz. Dö­nüş­te ku­lü­be ge­li­riz. Ta­raf­tar­la­rın aşı­rı te­za­hü­rat­la­rı ol­ma­sın di­ye te­men­ni edi­yo­ruz. Bu­nun ted­bi­ri­nin na­sıl alı­na­ca­ğı yö­ne­tim­de ko­nu­şu­lu­yor. Te­za­hü­rat da bir di­sip­lin için­de ol­ma­lı, ren­ci­de et­me­me­li di­ye te­men­ni­ler var. Ta­raf­tar­la­rın gös­te­ri yap­ma­sın­da fay­da var. Böy­le bir olay ses­siz­ce kar­şı­la­na­maz. Te­za­hü­ra­tın ha­ka­re­te var­ma­sı, aşı­rı­ya ka­çıl­ma­sı hoş bir şey de­ğil. Bu­nun ted­bi­ri­ni al­ma te­la­şı var” di­ye ko­nuş­tu. Yö­ne­tim­de­ki ha­re­ket­li sü­re­cin ta­kı­mı olum­suz et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği en­di­şe­le­ri için ise “Bi­la­kis ta­kı­mı hırs­lan­dı­ra­bi­lir. Çün­kü her şey or­ta­da; mağ­du­ri­yet var. Mağ­dur in­san­la­rın tep­ki­si ener­ji­ye et­ki ya­par. İn­san­la­rı tah­rik eder” ifa­d­ele­ri­ni kul­lan­dı.

‘Trabzonspor beni yıktı’

Sa­rı-La­ci­vert­li ida­re­ci, Trab­zons­por ca­mi­ası­nın 2010-11 şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nın bek­le­ti­si­nin hiç sağ­lık­lı ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­re­rek “Trab­zon bu olay­da ba­na gö­re ayıp edi­yor. Çok faz­la ayıp edi­yor. Bu sport­men­li­ğe, in­san­lı­ğa sığ­maz. Ko­nu­şul­ma­ya, tar­tı­şıl­ma­ya de­ğe­cek bir du­rum de­ğil. Trab­zons­por ile iliş­ki­le­ri­miz mec­bu­ren yü­rür ama gön­lüm kı­rıl­mış his­se­di­yo­rum. Ben Ka­ra­de­niz­li’yi se­ve­rim. Ama Trab­zonspor be­ni yık­tı. Duy­gu­la­rı­mı tah­rip et­ti” di­ye ko­nuş­tu.

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort