Belgeselli motivasyon

Belgeselli motivasyon

Fe­ner­bah­çe’nin Es­ki­şe­hirs­por’a kay­bet­me­si ka­mu­oyun­da, “Ga­la­ta­sa­ray ar­ka­dan ye­ti­şir” yo­rum­la­rı­nı ge­tir­di. Bun­la­ra ku­lak as­ma­yan ve şam­pi­yon­lu­ğa ina­nan Sa­rı-La­ci­vert­li­ler’in ise se­zon so­nu için şam­pi­yon­luk bel­ge­se­li ha­zır­la­dı­ğı öğ­re­nil­di

Fe­ner­bah­çe’nin lig­de­ki son ma­çın­da Es­ki­şe­hirs­por’a ye­nil­erek en ya­kın ta­kip­çi­si ve ezeli rakibi Ga­la­ta­sa­ray’la olan pu­an far­kı­nın 7’ye in­me­si zirve yarışını iyice ısıttı. Fut­bol ka­mu­oyun­da Cimbom’un ra­ki­bi­ne ye­ti­şe­bi­le­ce­ği şek­lin­de yo­rum­lar yapılmaya başladı. Ancak Sa­rı-La­ci­vert­li­ler’in böy­le bir en­di­şe­si bu­lun­mu­yor. Ge­rek yö­ne­tim ka­na­dı ge­rek tek­nik he­yet ge­rek­se de fut­bol­cu­lar se­zon so­nun­da ipi gö­ğüs­le­ye­cek­le­ri­ne ina­nı­yor­. Fe­ner­bah­çe’de or­ta­ya çı­kan ye­ni bir du­rum ise şam­pi­yon­lu­ğa olan inan­cın ne ka­dar yük­sek ol­du­ğu­nun ade­ta ka­nı­tı gibi.

Büyük titizlik içinde sürdürülüyor

Nitekim yönetim şimdiden se­zon so­nu için şam­pi­yon­luk bel­ge­se­li ha­zır­la­tıyor. Se­zon ön­ce­sin­den baş­la­yan ça­lış­ma­la­rın bu­gü­ne ka­dar gel­di­ği ve son dü­dü­ğe ka­dar ti­tiz­lik­le sür­dü­rü­le­ce­ği öğ­re­nil­di. Se­zon ön­ce­si ha­zır­lık kam­pın­da baş­la­yan bel­ge­sel­de maç­la­rın ya­nı sı­ra kar­şı­laş­ma­lar dı­şın­da ya­şa­nan­lar da yer ala­cak. Fenerbahçe’nin bu sezon yaşananları bu şekilde belgeleyeceği kaydedildi.

Dev bir arşiv oluşturuldu

FBTV ça­lı­şan­la­rı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len bel­ge­sel ha­zır­lık­la­rın­da se­zo­nun 19 haf­ta­sı ge­ri­de ka­lır­ken şim­di­den dev bir ar­şiv oluş­tu­rul­du­ğu ve ha­zır­lık­la­rın özen­le sür­dürüldü­ğü kay­de­dil­di. Bel­ge­sel­de maç ön­ce­si, son­ra­sı ve dev­re ara­sın­dan gö­rün­tü­ler, id­man­lar, maç top­lan­tı­la­rı­nın özel an­la­rı, dep­las­man kar­şı­laş­ma­la­rı­na gi­diş dö­nüş­ler­de ya­şa­nan­lar gi­bi il­gi çe­ki­ci de­tay­lar yer ala­cak. Bel­ge­se­lin DVD for­ma­tıy­la sa­tışa su­nu­lup su­nul­ma­ya­ca­ğı ise net­lik ka­zan­ma­dı.

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort