AR­GO OL­DU­ĞU­NU SAN­MI­YO­RUM

AR­GO OL­DU­ĞU­NU SAN­MI­YO­RUM

“Hiçbir şeyi garantilemedik. Galatasaray için de her şeyin bittiği söylenemez. Sanki 1 puan gerimizden geliyorlarmış gibi hazırlıklı olmalıyız. Şampiyonluk, onlardan daha çok bize lazım”

Fe­ner­bah­çe As­baş­ka­nı Ta­hir Pe­rekGa­la­ta­sa­ray’ı 2-0 yen­dik­le­ri der­bi son­ra­sı sa­mi­mi açık­la­ma­lar yap­tı. Pe­rek, Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kım için ya­pı­lan ‘li­gin şam­pi­yo­nu bel­li’ yo­rum­la­rı­na ka­tıl­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Da­ha se­zo­nun ilk ya­rı­sın­da­yız. Ga­la­ta­sa­ray için de her şe­yin bit­ti­ği söy­le­ne­mez. O ne­den­le hiç­bir şe­yi ga­ran­tilemedik. San­ki 1 pu­an ge­ri­miz­den ge­li­yor­lar­mış gi­bi ha­zır­lık­lı ol­ma­lıyız. Her an te­tik­te ol­ma­lı­yız.Takım olarak şam­pi­yon­lu­ğa bi­raz ara ver­dik. Şampiyonluk, onlardan daha çok bize lazım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

PSİ­KO­LO­JİK ÜS­TÜN­LÜK NE DE­MEK!

Pe­rek, son dö­nem­le­rin po­pü­ler söy­le­mi ‘psi­ko­lo­jik üs­tün­lük’ için­se, “Psi­ko­lo­jik üs­tün­lü­ğün kim­de ol­du­ğu önem­li de­ğil. Böy­le bir şey dü­şün­me­dim. Psi­ko­lo­jik üs­tün­lük ne de­mek! Ga­la­ta­sa­ray, bi­raz da ken­di açı­sın­dan bak­tı­ğı için böy­le ya­pı­yor.

‘Be­nim ta­raf­ta­rım se­nin ta­raf­ta­rın­dan da­ha faz­la’ de­mek gi­bi bir olay. Böy­le bir şe­yi he­sap et­mek zor. ‘Be­nim ta­raf­ta­rım faz­la­dır’ der ge­çer­sin. ‘Psi­ko­lo­jik ola­rak mo­ra­lim yük­sek’ der ge­çer­sin. Bu mu­ka­ye­se edi­le­cek bir şey de­ğil” di­ye ko­nuş­tu.

AR­GO OL­DU­ĞU­NU SAN­MI­YO­RUM

Pe­rek, maç bit­tik­ten son­ra fut­bol­cu­la­rın ta­raf­tar­la­ra yap­tır­dı­ğı “İş­te böy­le, her se­ne böy­le…” te­za­hü­ra­tın­da yer alan ar­go ifa­de­le­rin eleş­ti­ril­me­siy­le il­gi­li ola­rak­sa, “Ben onun ar­go ifa­de­ler ol­du­ğu­nu san­mı­yo­rum. Her za­man ya­pı­lan slo­gan içe­ri­sin­de olan bir şey. Ka­sıt­lı ola­rak söy­len­miş de­ğil. Ga­lip olanlar böy­le bir şar­kı söy­ler. O coş­ku içe­ri­sin­de nor­mal karşılamak la­zım” de­di.

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort